Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51340
Title: Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Dương, Đăng Huệ, người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Trang
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Luật phá sản;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu, phân tích các quy định của thủ tục giải quyết phá sản theo quy định của Luật Phá sản năm 2004, so sánh, phân tích thủ tục giải quyết phá sản theo Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993 và Luật Phá sản năm 2004, trình bày những quy định chung về thủ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51340
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000493_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.