Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51341
Title: Pháp luật về tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Anh Sơn , người hướng dẫn
Nguyễn, Duy Hoàn
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Luật Bảo hiểm;Tiền tệ
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 102 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày một số vấn đề lý luận về Bảo hiểm tiền gửi và tổ chức bảo hiểm tiền gửi như: sự hình thành, phát triển, khái niệm, bản chất, mục đích của bảo hiểm tiền gửi và vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về hoạt động của (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51341
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000492_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.