Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51344
Title: Pháp luật về các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Doãn, Hồng Nhung, người hướng dẫn
Phan, Duy An
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Năng lượng tái tạo
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khái quát tình hình phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới, từ đó phân tích, làm rõ thực trạng và hậu quả của việc khai thác nguồn tài nguyên năng lượng sơ cấp ở Việt Nam. Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay. Phâ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51344
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000486_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.