Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51346
Title: Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương, người hướng dẫn
Hoàng, Thanh Thúy
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Ngân hàng thương mại;Tranh chấp;Hợp đồng bảo đảm tiền vay
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 90 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ một số vấn đề lý luận về các biện pháp bảo đảm tiền vay và tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm tiền vay và một (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51346
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000480_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 826.41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.