Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51347
Title: Pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Hữu Nghị, người hướng dẫn
Tiêu, Thị Hà
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Bảo vệ môi trường nước;Lưu vực sông
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 102 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày các quan niệm về “lưu vực sông”; “quản lý lưu vực sông”, “quản lý môi trường lưu vực sông”, “pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông”. Phân tích hiện trạng môi trường nước tại các lưu vực sông và những vấn đề đặt ra dưới góc độ quản lý và p (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51347
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000479_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.