Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51349
Title: Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng tại địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Hữu Nghị, người hướng dẫn
Lê, Thị Yến
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Bồi thường;Đất đai;Hà Nội;Luật kinh tế
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 126 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất (NNTHĐ). Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường khi NNTHĐ từ khi luật đất đai (LĐĐ) năm 2003 có hiệu lực đến nay tại địa bàn quận Tây Hồ. Qua đó, chỉ ra các quy (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51349
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000476_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.