Tranh chấp pháp lý giữa các cổ đông trong công ty cổ phần tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51350Tranh chấp pháp lý giữa các cổ đông trong công ty cổ phần tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51350