Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51351Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51351