Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51351
Title: Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Thu Thủy, người hướng dẫn
Đinh, Thị Thùy Nga
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Ngân hàng thương mại;Rủi ro;Cho vay
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 102 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu tổng quan về rủi ro và các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiệ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51351
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000474_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.