Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51352
Title: Thanh tra lao động theo pháp luật lao động Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lưu, Bình Nhưỡng, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Thu Hiền
Keywords: Luật kinh tế;Thanh tra;Luật lao động;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát chung về thnah tra và thanh tra lao động. Tìm hiểu những quan điểm, quan niệm, quy định của pháp luật lao động Việt Nam về thanh tra lao động, soi vào thực tiễn hoạt động của thanh tra lao động. Từ đó nêu lên những khó khăn, vướng mắc. Đề xuất ki (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51352
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000473_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.