Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51353
Title: Quản lý cạnh tranh trong kinh tế theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Viết Tý, người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Hiếu
Keywords: Quản lý cạnh tranh;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 83 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý luận về hoạt động quản lý cạnh tranh, pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý cạnh tranh. Phân tích làm rõ khái niệm, nội dung chủ yếu của pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý cạnh tranh ở Việt Nam.Thực trạng pháp luật điều c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51353
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000470_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.