Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51354
Title: Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí Việt Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Vũ, Thu Hạnh, người hướng dẫn
Dương, Thị Minh Thúy
Keywords: Bảo vệ môi trường;Luật môi trường;Biến đổi khí hậu;Không khí
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 94 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát chung về biến đổi khí hậu và pháp luật bảo vệ môi trường không khí Việt Nam. Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường không khí Việt Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu: pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường; pháp luật về kiểm so (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51354
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000468_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 871.48 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.