Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51355
Title: Trách nhiệm pháp lý của đối tượng nộp thuế đối với các hành vi vi phạm pháp luật hải quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Anh Sơn , người hướng dẫn
Đào, Thịnh Vinh
Keywords: Luật kinh tế;Thuế quan;Pháp luật Việt Nam;Luật Hải quan
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Những vấn đề lý luận về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trách nhiệm pháp lý của đối tượng nộp thuế với hành vi vi phạm pháp luật hải quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nghiên cứu thực trạng vấn đề trách nhiệm pháp lý của đối tượng nộp thuế do vi phạm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51355
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000433_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 798.36 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.