Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51356
Title: Pháp luật Việt Nam về hiệu lực của thỏa ước lao động : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương , người hướng dẫn
Nguyễn, Nữ Thảo Huyền
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Lao động tập thể;Luật kinh tế
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu các vấn đề pháp lý cũng như cơ sở lý luận và những quy định pháp luật cụ thể của vấn đề hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể theo pháp luật lao động Việt Nam và so sánh với một số quy định của các quốc gia khác về vấn đề này. Nghiên cứu thực t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51356
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000434_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 979.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.