Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51357
Title: Tập đoàn kinh tế nhà nước tại Việt Nam - Bản chất pháp lý và vấn đề xây dựng khung pháp luật điều chỉnh : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Duy Nghĩa , người hướng dẫn
Nguyễn, Hương Ly
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Khung pháp lý;Kinh tế nhà nước;Tập đoàn kinh tế
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tổng quan: các mô hình kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên thế giới; các mô hình tập đoàn công ty; tóm tắt quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước; và các vấn đề đặt ra từ khung pháp luật hiện hành. Khái niệm và bản chất pháp lý của Tập đoàn ki (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51357
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000435_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.