Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51359
Title: Nghiên cứu so sánh pháp luật về thành lập doanh nghiệp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Như Phát, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2010
Abstract: 113 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu so sánh pháp luật về thành lập doanh nghiệp. So sánh pháp luật thành lập doanh nghiệp của Việt Nam với một số nước. Đề xuất những khuyến nghị ban đầu từ nghiên cứu so sánh nhằm hoàn thiện pháp luật về (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51359
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000407_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.