Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51360
Title: Chế độ tiền lương tối thiểu ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Hoài Thu, người hướng dẫn
Vũ, Thị Là
Keywords: Luật kinh tế;Tiền lương;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tiền lương, tiền lương tối thiểu. Nghiên cứu, đánh giá các quy định về chế độ tiền lương tối thiểu qua từng thời kỳ lịch sử của Việt Nam và một số nước trên thế giới. Nêu lên những định hướng, kiến nghị, các giải pháp c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51360
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000403_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 901.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.