Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51364
Title: Thuế thu nhập đối với công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Lan Hương
Keywords: Luật kinh tế;Thuế;Pháp luật Việt Nam;Doanh nghiệp tư nhân;Thuế thu nhập
Issue Date: 2010
Abstract: 110tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày một số vấn đề cơ bản về thuế thu nhập đối với Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân theo pháp luật Việt Nam. Phân tích thực trạng chính sách thuế thu nhập đối với Công ty Hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân từ năm 1990 đến nay. Đề xuất một số giả (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51364
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000391_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 910.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.