Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51365
Title: Pháp luật tài nguyên nước Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Vũ, Quang, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Luật kinh tế;Kinh tế thị trường;Pháp luật Việt Nam;Tài nguyên nước
Issue Date: 2010
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tổng quan tài nguyên nước Việt Nam. Tiếp cận, nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn những nội dung cơ bản của pháp luật tài nguyên nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đang hoàn chỉnh và từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Nêu nh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51365
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000390_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.