Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51366
Title: Pháp luật Việt Nam về cứu trợ xã hội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Hữu Chí , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Cứu trợ xã hội
Issue Date: 2010
Abstract: 81 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động cứu trợ xã hội (CTXH) như khái niệm, bản chất, nội dung, … từ đó có cái nhìn tổng quan về CTXH nói riêng và an sinh xã hội nói chung. Phân tích và đánh giá thực trạng các quy định về CTXH với các nội dung cơ bản (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51366
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000388_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 843.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.