Một số vấn đề pháp lý về hợp tác xã và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51367Một số vấn đề pháp lý về hợp tác xã và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51367