Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51367
Title: Một số vấn đề pháp lý về hợp tác xã và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Vũ, Quang, người hướng dẫn
Trần, Lệ Thu
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Hợp tác xã;Hà Nội;Luật kinh tế
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
Tìm hiểu một số quy định pháp luật về thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (HTX) một số nước trên thế giới, ở Việt Nam và của một số loại hình doanh nghiệp có tính chất tương đồng. Tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật về thành lập, hoạt động HTX trên địa (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51367
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000337_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.