Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51368
Title: Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Bùi, Ngọc Cường, người hướng dẫn
Hồ, Thị Duyên
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Luật cạnh tranh
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 81 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về cạnh tranh, hành vi hạn chế cạnh tranh và căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh. Nghiên cứu quy định về căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh trong pháp luật Việt Nam hiện nay, đồng thời, liên hệ với thực tế một (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51368
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000336_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 970.06 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.