Pháp luật Việt Nam về hợp đồng nhượng quyền thương mại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51370Pháp luật Việt Nam về hợp đồng nhượng quyền thương mại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51370