Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51370
Title: Pháp luật Việt Nam về hợp đồng nhượng quyền thương mại : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Bùi, Ngọc Cường, người hướng dẫn
Đỗ, Tuyết Nhung
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật thương mại;Hợp đồng;Nhượng quyền thương mại
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Làm sáng tỏ về mặt lý luận hoạt động nhượng quyền thương mại nói chung và pháp luật điều chỉnh về hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam nói riêng. Phân tích thực trạng thực trạng pháp luật hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam hiện nay, đánh (...)
Electronic Resources
91 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51370
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000175_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.