Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51371
Title: Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Hữu Nghị, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Nhàn
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật đất đai;Luật kinh tế;Đất nông nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Khẳng định được tầm quan trọng của đất nông nghiệp trong đời sống xã hội, từ đó nhận thấy yêu cầu cần điều chỉnh pháp luật một cách rõ ràng, minh bạch, chặt chẽ các quan hệ phát sinh trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp. Phân tích, đánh giá thực tiễn th (...)
Electronic Resources
93 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51371
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000169_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.