Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51371Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51371