Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2003 đến nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51373Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2003 đến nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51373