Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51373
Title: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2003 đến nay : Luận văn ThS.Luật: 60 38 50
Authors: Vũ, Quang, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Anh Thư
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật dân sự;Luật đất đai;Quyền sử dụng đất
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu và làm rõ các quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam như: xem xét những vấn đề lí luận chung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các quy định của pháp luật hịên hành về giấy chứng nhận quyền sử dụng (...)
Electronic Resources
89 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51373
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000138_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 891.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.