Pháp luật về kiểm soát vốn nhà nước tại các công ty mẹ - công ty con

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51374Pháp luật về kiểm soát vốn nhà nước tại các công ty mẹ - công ty con

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51374