Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51374
Title: Pháp luật về kiểm soát vốn nhà nước tại các công ty mẹ - công ty con : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn
Đoàn, Thị Thu Nga
Keywords: Kiểm soát vốn;Vốn nhà nước;Công ty;Luật kinh tế
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 78 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu cơ sở lý luận, các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực kiểm soát vốn nhà nước tại công ty mẹ - công ty con, đặc biệt là các công ty mẹ - công ty con đang hoạt động theo mô hình TĐKT nhà nước thông qua đại diện chủ sở hữu nhà nước; các quy (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51374
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000135_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 899.76 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.