Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51375
Title: Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Quang Tuyến , người hướng dẫn
Nguyễn, Mạnh Khởi
Keywords: Quyền sở hữu;Công trình xây dựng;Nhà ở;Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tập hợp, xem xét, bình luận các văn kiện của Đảng, các chính sách của Nhà nước đề cập đến việc bảo hộ quyền sở hữu tài sản nói chung và đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng (XD) nói riêng. Tập hợp, hệ thống hoá, phân tích các quy định đề cập t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51375
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000098_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.