Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51375Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51375