Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51376
Title: Góp vốn thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương , người hướng dẫn
Phạm, Tuấn Anh
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Công ty;Vốn kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 110 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày khái quát về góp vốn thành lập công ty: Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập công ty; Hệ quả pháp lý của việc góp vốn thành lập công ty; Hình thức và thủ tục góp vốn; Các hình thức của vốn góp; Xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn. Nghiê (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51376
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000076_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.