Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51377
Title: Pháp luật quản lý thuế và vấn đề thực thi trong lĩnh vực hải quan : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Thị Giang Thu , người hướng dẫn
Đoàn, Mạnh Hải
Keywords: Quản lý thuế;Hải quan;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế và pháp luật quản lý thuế: khái niệm thuế, quản lý thuế, pháp luật quản lý thuế và mối quan hệ giữa pháp luật quản lý thuế với một số văn bản pháp luật khác có liên quan. Phân tích, đánh giá khá (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51377
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000068_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 772.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.