Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51379
Title: Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Hữu Nghị, người hướng dẫn
Lưu, Việt Hùng
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật kinh tế;Chất thải rắn
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản về chất thải rắn thông thường. Nghiên cứu nhu cầu điều chỉnh pháp luật, các yếu tố tác động đối với hoạt động quản lý chất thải. Phân tích và đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật để tìm ra những sai sót, vướng mắc, những (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51379
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000050_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 986.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.