Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51380
Title: Pháp luật về lao động tàn tật ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Hoài Thu , người hướng dẫn
Phạm, Thị Thanh Việt
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Người lao động;Luật lao động;Người tàn tật
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 75 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Phân tích và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật đối với lao động là người tàn tật. Từ đó, rút ra những kết luận cần thiết, những ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện chế độ pháp lý đối với lao động tàn tật, cũn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51380
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000049_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 953.27 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.