Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51381
Title: Địa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn
Hoàng, Văn Thứ
Keywords: Luật kinh tế;Nhà đầu tư;Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Chương 1: Những vấn đề lý luận về thị trường chứng khoán, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Chương 2: Những quy định về địa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền (...)
Electronic Resources
94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51381
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 0050000040_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.