Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51382
Title: Pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong mối quan hệ với vấn đề bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Thị Giang Thu , người hướng dẫn
Lê, Anh Đức
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Công ty chứng khoán;Nhà đầu tư;Hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
101 tr. + CD-ROM
Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề pháp lý điều chỉnh các nội dung hoạt động kinh doanhh của CTCK trong mối tương quan với việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NĐT. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sẽ chỉ ra những vấn đề pháp lý chưa đồng bộ, chưa h (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51382
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000019_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 942.6 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.