Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51383
Title: Cơ chế thi hành quyết định của trọng tài thương mại - những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phan, Chí Hiếu, người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Huy
Keywords: Trọng tài thương mại;Quyết định trọng tài;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ khái niệm và các đặc điểm của quyết định trọng tài. Cơ chế thi hành quyết định trọng tài và các bộ phận hợp thành cơ chế. Thực trạng thi hành quyết định trọng tài, tổng hợp, phân tích pháp luật thực định về thi hành quyết định của trọng tài, tìm hiể (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51383
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000007_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 914.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.