Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51385
Title: Thi hành pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương, người hướng dẫn
Doãn, Thị Dung
Keywords: Luật kinh tế;Cổ phần hóa;Bưu chính viễn thông;Doanh nghiệp nhà nước
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 79 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát chung về cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Phân tích thực trạng thi hành pháp luật cổ phần hóa DNNN tại VNPT. Đưa ra kiến nghị hoàn thiện và thi hành pháp luật cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51385
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000004_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 926.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.