Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51386
Title: Khía cạnh pháp lý của hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Mai Hương
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật;Việt Nam;Tổ chức tài chính
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 122 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và vấn đề pháp lý của hoạt động mua lại và sáp nhập các tổ chức tài chính theo pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia điển hình (Pháp, Liên minh châu Âu, Liên bang Nga và các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập - SN (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51386
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000003_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.