Khía cạnh pháp lý của hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51386Khía cạnh pháp lý của hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51386