Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51387
Title: Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quá trình chuyển đổi phương pháp thanh tra ngân hàng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Văn Tuyến, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Keywords: Luật kinh tế;Thanh tra;Ngân hàng;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 91 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở pháp luật của phương pháp thanh tra, giám sát của thanh tra ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tạo cơ sở cho việc xác lập và thực hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản của thanh tra ngân hàng Việt Nam trong qu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51387
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000002_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.