Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51390
Title: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương, người hướng dẫn
Trường, Thị Thúy Nga
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Vận chuyển hàng hóa;Đường biển
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh nội dung hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Nghiên cứu, so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam với các quy định của pháp luật quốc tế về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển. Đi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51390
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02838_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 959.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.