Bảo vệ quyền lợi người lao động trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51391Bảo vệ quyền lợi người lao động trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51391