Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51391
Title: Bảo vệ quyền lợi người lao động trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Niên, người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Vinh
Keywords: Cổ phần hóa;Doanh nghiệp nhà nước;Luật kinh tế;Người lao động
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 105 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (CPH DNNN) và bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ) trong và sau quá trình CPH DNNN. Chương 2: Bảo vệ quyền lợi NLĐ trong và sau quá trình CPH DNNN- Pháp luật, thực trạng, nguyên nhân và (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51391
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02837_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.