Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51392
Title: Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Thu Thủy, người hướng dẫn
Lê, Văn Hải
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Thuế thu nhập doanh nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Phân tích có tính hệ thống hoạt động chuyển giá và chống chuyển giá liên quan mật thiết với pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ở Việt Nam trong các năm gần đây; phân tích và nêu lên những mặt hạn chế, bất cập của pháp luật thuế TNDN; vấn đề chuyển (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51392
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02835_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.