Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51392Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51392