Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51393
Title: Nghĩa vụ của người kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương, người hướng dẫn
Mai, Thị Thanh Tâm
Keywords: Dịch vụ;Kinh doanh hàng hóa;Luật kinh tế;Người tiêu dùng
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 117 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về nghĩa vụ của người kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ của người kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền l (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51393
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02834_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 934.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.