Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51395
Title: Quy chế pháp lý về Ủy ban bảo vệ môi trường nước theo các lưu vực sông : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Vũ, Quang, người hướng dẫn
Nguyễn, Hải Hà An
Keywords: Lưu vực sông;Pháp luật tài nguyên nước;Quy chế pháp lý;Tài nguyên nước;Ủy ban bảo vệ môi trường nước
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
88 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu các vấn đề pháp lý và cơ sở lý luận của việc quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông dựa trên cơ sở so sánh, đánh giá giữa các mô hình quản lý theo lưu vực sông trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đánh giá, nhận xét về ưu điểm và những tồn tại (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51395
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02811_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.