Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51397
Title: Công ti vô hiệu : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương, người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Minh
Keywords: Luật kinh tế;Công ti vô hiệu;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật về giao dịch thành lập công ti vô hiệu. Phân tích, làm rõ những vấn đề lí luận về công ti vô hiệu, về trách nhiệm tài sản của thành viên, cổ đông sáng lập của công ti trong trường hợp giao dịch thành lập công t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51397
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02688_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 782.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.