Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51398
Title: Bảo vệ quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần chưa niêm yết chứng khoán theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Viết Tý, người hướng dẫn
Đinh, Thị Kiều Trang
Keywords: Cổ đông;Luật chứng khoán;Pháp luật Việt Nam;Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày các vấn đề cơ bản về công ty cổ phần, cổ đông và bảo vệ cổ đông. Nghiên cứu những quy định pháp luật Việt Nam nhằm bảo vệ cổ đông trong công ty cổ phần hiện nay, đặc biệt là các công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51398
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02664_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 855.74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.