Hợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51399Hợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51399