Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51399
Title: Hợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Hữu Nghị, người hướng dẫn
Vũ, Thùy Liên
Keywords: Bất động sản;Hợp đồng mua bán nhà ở;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 82 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Phân tích, làm rõ ý nghĩa, vai trò, đặc thù của hợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) và pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh BĐS tại Việt Nam. Tìm hiểu nguyên nhân lý do pháp luật về hợp đồng chưa t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51399
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02661_Noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 669.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.