Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51400
Title: Bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo quy định của pháp luật chứng khoán ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Thu Thủy, người hướng dẫn
Trần, Thị Hà Trang
Keywords: Luật kinh tế;Nhà đầu tư;Pháp luật Việt Nam;Chứng khoán
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 96 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát chung về thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam và bảo vệ quyền, lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung. Nghiên cứu các quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trườ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51400
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02480_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.