Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51401
Title: Vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Hoài Thu, người hướng dẫn
Ngô, Thị Thanh Huyền
Keywords: Hợp đồng lao động;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Vi phạm pháp luật
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 80 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát chung vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động như: khái niệm, các đặc điểm, các hành vi vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động, các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động và sự điều chỉnh pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51401
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02457_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.