Giải quyết khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù và giải tỏa. Thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51402Giải quyết khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù và giải tỏa. Thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51402