Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51403
Title: Những quy định đặc thù trong việc giải quyết phá sản tổ chức tín dụng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Dương, Đăng Huệ, người hướng dẫn
Cao, Đăng Vinh
Keywords: Luật phá sản;Pháp luật Việt Nam;Tín dụng;Tổ chức tín dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 91 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng cơ chế riêng cho việc giải quyết tổ chức tín dụng (TCTD) lâm vào tình trạng phá sản. Nhận diện và trình bày những mô hình pháp lý áp dụng cho việc giải quyết TCTD lâm vào tình tr (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51403
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02405_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.