Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51404
Title: Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Thị Giang Thu, người hướng dẫn
Võ, Thị Mĩ Hương
Keywords: Chứng khoán;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Quỹ đầu tư chứng khoán
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày khái quát hệ thống các vấn đề lý luận về quỹ đầu tư chứng khoán (QĐTCK), lý luận pháp luật QĐTCK, nghiên cứu kinh nghiệm lập pháp của một số nước trên thế giới về QĐTCK và rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Khái quát quá trình phát t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51404
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02387_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.