Pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51405Pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51405